پروژه ها

تحقیق بسیط آسیا اصفهان

۱۳۹۹-۱۴۰۰

آرد گلنام آزادی سقز

۱۳۹۹

گل آرد اصفهان

۱۳۹۹

گل آرد اصفهان

1401

آرد انوشیروان اصفهان

۱۳۹۷

دولفین سفیر خلیج فارس

۱۳۹۶

سیلوهای مرکزی شهر اهواز

۱۳۹۳

آرد دنا رامهرمز

۱۳۹۲-۱۴۰۰

آرد روشن یزد

۱۴۰۰

آرد وحدت آباده

۱۴۰۰

سیلوی یاری تهران

۱۳۹۸-۱۳۹۹

آرد کامران فارس شیراز

۱۳۹۸-۱۳۹۹

ریحان دانه زرین گیلان

1401

اسد آباد همدان

1400