پروژه ها

سیلوهای مرکزی شهر اهواز

۱۳۹۳

دولفین سفیر خلیج فارس

۱۳۹۶

آرد انوشیروان اصفهان

۱۳۹۷

آرد کامران فارس شیراز

۱۳۹۸-۱۳۹۹

سیلوی یاری تهران

۱۳۹۸-۱۳۹۹

گل آرد اصفهان

۱۳۹۹

آرد گلنام آزادی سقز

۱۳۹۹

تحقیق بسیط آسیا اصفهان

۱۳۹۹-۱۴۰۰

آرد دنا رامهرمز

۱۳۹۲-۱۴۰۰

آرد روشن یزد

۱۴۰۰

آرد وحدت آباده

۱۴۰۰

اسد آباد همدان

1400

گل آرد اصفهان

1401

ریحان دانه زرین گیلان

1401